آموزش پیشرفتهآموزش نانو

تحلیل طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی (UV-Vis)

طیف‌سنجی (ultraviolet-visible) UV-Vis یا اسپکتروفتومتری یک روش برای آنالیز کمی و کیفی ترکیبات آلی و غیرآلی می‌باشد. اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری میزان جذب نور توسط یک ماده شیمیایی انجام می‌شود که این تکنیک را می‌توان برای انواع مختلف نمونه‌ها از جمله مایعات، جامدات، لایه‌های نازک و شیشه استفاده کرد. از اسپکتروفومتری در زمینه‌های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل عناصر و ترکیبات شیمیایی، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی ترکیبات آلی و معدنی، تعیین ترکیبات در مقادیر بسیارکم استفاده می‌شود.

1- مقدمه:
زمانی که نور به جسمی می‌تابد با آن برهم‌کنش کرده و طول‌موج‌های خاصی از نور، توسط جسم جذب می‌شود. در طیف‌سنجی UV-Vis، به بررسی جذب نمونه در ناحیه طول موجی مرئی و فرابنفش (معمولا بین 200 تا 110 نانومتر) پرداخته می‌شود. شکل1 شماتیک چیدمان طیف‌سنجی UV-Vis را نمایش می‌دهد. در این روش، ابتدا پرتو از منبع وارد تکفام‌ساز شده و سپس از عبور از تکفام‌ساز به نمونه تابیده می‌شود، بخشی از پرتو تابیده شده توسط نمونه جذب می‌شود، که این جذب باعث گذار الکترون‌ها از حالت پایه به حالت برانگیخته می‌گردد. برانگیختگی الکترون در طیف‌سنجی UV-Vis، به شکل طیف جذب به ازای هر طول موج ثبت می‌شود. هرچه الکترون راحت‌تر برانگیخته شود، طول موج جذب بلندتر و میزان جذب بیشتر می‌شود. طیف UV-Vis به شکل یک باند وسیع ناشی از انرژی‌های جذب شده است، که علاوه بر ایجاد انتقال الکترونیکی، ناشی از انتقال چرخشی و ارتعاشی الکترون پیوندی در مولکول‌ها نیز می‌باشد [1].

 

شکل1- شماتیک مراحل مختلف طیف سنجی UV-Vis ] 7 ]
در این روش طیف‌سنجی، نمونه‌ها می‌توانند به شکل محلول، گاز و جامد باشند، اما در حالت معمول نمونه‌ها به صورت محلول آماده می‌شوند. حلال‌های مورد استفاده در طیف‌سنجی UV-Vis، باید به گونه‌ای باشد که حاوی پیوندهای دوگانه مزدوج نباشد، بی‌رنگ باشد، خلوص بالایی داشته باشد، هیچ برهم‌کنشی با مولکول‌های ترکیب مورد تجزیه و تحلیل وجود نداشته باشد و در نهایت حلال به گونه‌ای انتخاب شود که انحلال به طور کامل انجام شود[1]. در جدول 1 برخی از حلال‌های رایج به همراه طول‌موج‌های جذب‌شان بیان شده است. محققان معمولا در آزمایشات خود از آب، اتانول، متانول و n-هگزان به عنوان حلال استفاده می‌کنند، زیرا این حلال‌ها در ناحیه UV شفاف هستند.
جدول1- برخی از حلال‌های رایج در طیف‌سنجی UV-Vis به همراه طول‌موج جذبی  
حلال طول موج جذب
آب 190
اتانول %95 205
استون 330
متانول 205
بنزن 285
کلروفورم 240
سیکلوهگزان 195
به طور کلی کاربردهای طیف‌سنجی  UV-Vis به دو دسته کاربردهای کمی و کاربردهای کیفی تقسیم می‌شوند[2]. کاربردهای کمی به منظور تعیین کمی ترکیبات موجود در نمونه و کاربرد کیفی برای تعیین گروه‌های عاملی و پیوندهای موجود درنمونه استفاده می‌شود. این نوع طیف‌سنجی کاربردهای کیفی محدودی دارد و شناسایی دقیق نمونه اغلب ممکن نیست[1]. مهم‌ترین کاربرد طیف‌سنجی UV-Vis کاربردهای کمی است.
قانون بیرلامبرت، اساس تجزیه وتحلیل کمی طیف‌سنجی UV-Vis محسوب می‌گردد. وقتی به یک ماده نور تابیده شود، بخشی از نور جذب ماده شده و شدت آن کاهش می‌یابد. این قانون بیان می‌کند که میزان جذب نور با غلظت و طول مسیر نوری متناسب است. به عبارت دیگر، معادله بیرلامبرت عبارتست از
(1)                                                                                                                                          
که در معادله 1، A میزان جذب ماده، ε ضریب جذب مولی،c غلظت نمونه وl طول مسیر می‌باشد[13]. شکل 2 شماتیک قانون بیرلامبرت را نمایش می‌دهد.
شکل2- شماتیک قانون بیرلامبرت
مطابق قانون بیرلامبرت، میزان جذب ماده رابطه خطی با غلظت نمونه دارد. بنابراین با اندازه‌گیری میزان جذب در غلظت‌های مختلف و ترسیم نمودار کالیبراسیون، می‌توان غلظت‌های مجهول نمونه را شناسایی کرد. مقدار ε نمونه، که در تعیین گذارهای مجاز و ممنوعه الکترون نقش دارد، با استفاده از قانون بیرلامبرت قابل محاسبه است. علاوه بر این، تعیین مقدار غلظت یک ترکیب در حلال نیز، کابردی دیگر از قانون بیرلامبرت می‌باشد[1].
2- تحلیل کمی طیف UV-Vis:
همانطور که در بخش‌های قبلی مطرح شد، یکی از کاربردهای مهم طیف‌سنجی، تعیین غلظت مجهول است. برای تعیین غلظت یک نمونه مجهول، باید منحنی کالیبراسیون مربوط به نمونه را ترسیم کرد. منحنی کالیبراسیون، نمودار میزان جذب بر حسب غلظت نمونه می‌باشد که معمولا به شکل یک رابطه خطی است. برای ترسیم منحنی، از چند نمونه از جنس نمونه مد نظر و با غلظت مجهول استفاده می‌شود. میزان جذب نمونه‌های با غلظت معلوم ثبت شده و نمودار جذب بر حسب غلظت ترسیم می‌شود. بعد از ترسیم خط، با استفاده از رسم برازش منحنی معادله خط مربوطه به نمونه بدست آمده و با جایگزینی میزان جذب نمونه مجهول می‌توان غلظت مجهول را محاسبه کرد. برای رسم نمودار کالیبراسیون حداقل به دو نمونه با غلظت مشخص نیاز داریم. محلول‌های استاندارد با غلظت معلوم باید مشابه نمونه مجهول باشد. برای درک بهتر تعیین غلظت مجهول، فرض می‌کنیم پنج نمونه با غلظت مشخص داریم که میزان جذب آن‌ها را با طیف‌سنجی محاسبه کرده‌ایم. جدول میزان جذب و غلظت نمونه‌ها را نمایش می‌دهد.
جدول2- میزان جذب و غلظت نمونه‌ها
نمونه جذب غلظت (ppm)
1 10 1
2 100 2
3 200 3
4 300 4
5 400 5

نمودار غلظت بر حسب جذب یا نمودار کالیبراسیون را برای این نمونه‌ها را رسم می‌کنیم (شکل3).

شکل3- نمودار کالیبراسیون

معادله این خط عبارتست از Y=98X-92 که X میزان غلظت و Y میزان جذب را نشان می‌دهد. با قرار دادن جذب نمونه با غلظت مجهول در معادله خط، می‌توان مقدار غلظت را تعیین کرد. برای مثال نمونه‌ای با جذب 370، دارای غلظت 4/71ppm خواهد بود.

3- تحلیل کیفی طیف UV-Vis:
جذب نور در مولکول‌ها توسط الکترون‌ها صورت می‌گیرد. الکترون‌ها، انرژی نور را جذب کرده و به سطح انرژی بالاتری گذار می‌کنند. شکل4 گذراهای ممکن برای الکترون‌های موجود در نمونه را نمایش می‌دهد.

شکل4- گذراهای ممکن برای الکترون‌ها [ 9 ]
گذارهای*σ→σ  و*n→σ نیاز به انرژی زیادی دارند و معمولا در طول‌موج‌های کمتر از 200 نانومتر رخ می‌دهد، اما گذارهای*n→π  و *π→πدر بازه 200 تا 700 نانومتر اتفاق می‌افتد. بنابراین گذارهای*n→π  و *π→π که معمولا در کارهای تجربی به‌کار می‌رود، اساس طیف‌سنجی UV-Vis هستند[14]. هر دو گذار به حضور یک گروه عاملی آلی سیرشده (فاقد پیوندهای غیرساده) جهت تامین اوربیتال نیاز دارند. به طور کلی، به این گروه‌ها، گروه رنگساز یا کروموفور (گروه‌های عاملی موجود در نمونه که باعث جذب تابش و برانگیختی الکترون می‌شوند) می‌گویند. شکل5 محدوده طول موجی مربوط به هر نوع گذار را نمایش می‌دهد.
شکل5- محدوده طول موجی مربوط به هر نوع گذار الکترون [8]
تحلیل طیف UV-VIS قادر است، اطلاعاتی در مورد ساختار یک ترکیب و گروه‌های عاملی موجود در نمونه ارائه ‌دهد، اما زمانی که با داده‌های این طیف‌سنجی با داده‌های خروجی از  طیف‌سنجی مادون قرمز و NMR نمونه ترکیب شود، مفیدتر است[5]. از طیف UV-VIS در صورتی می‌توان اطلاعات به دست آورد، که حداقل یک توصیف کلی از این ساختار قبلاً به صورت شناخته شده وجود داشته باشد به عنوان مثال گروه‌های کربونیل، پیوندهای دوگانه، سیستم‌های حلقوی و سایر کروموفورهای مهم نمونه شناسایی شده باشد. خواندن و تفسیر طیف UV-VIS و تعیین ساختار یک ترکیب از داده‌های طیف، در طی شش مرحله اصلی قابل انجام است:

1-طیف به صورت کلی مشاهده می‌شود

معمولا هر ترکیب در طیف UV-VIS، دارای یک الگوی باند مشخص است که با توجه به داده‌های موجود به‌راحتی قابل تشخیص است.

2-شناسایی تعداد و شدت نوارهای جذبی موجود در طیف

تعداد نوارهای جذبی نشان دهنده تعداد کروموفورهای موجود در ترکیب نمونه است. امکان مشاهده چند نوار جذبی به ازای یک نوع کروموفور وجود دارد. مقدار ε در تعیین ساختار مرتبط با انتقال مجاز الکترون مهم است. این مقدار همچنین تعیین کننده کروموفورهای موجود در نمونه می‌باشد. مقدار ε و محدوده طول موج جذبی در طیف UV-VIS ، برای هرکروموفور به صورت خاص و مشخص است.

3-تعیین طول موج و میزان جذب برای هر پیک ظاهر شده

4-شناسایی کروموفورهای  ممکن با استفاده از باندهای جذبی موجود

کروموفور احتمالی را می توان بر اساس شدت پیک، مقدار ε و طول موج هر نوار جذبی شناسایی کرد. براساس داده‌های موجود در مقالات و کتب منتشر شده، هر کروموفور دارای باند طیف UV-VIS مشخصه خود است.

– نوار جذبی با شدت کم تا شدت متوسط (مقدار ε از100 تا 10000) در طول موج‌های کمتر از 220 نانومتر، معمولاً گذار*n→σ  را نشان می‌دهد. بنابراین احتمال حضورگروه‌ آمین‌ها، الکل‌ها، اترها و تیول‌ها در نمونه وجود دارد، مشروط بر اینکه الکترون های بدون پیوند در سیستم مزدوج گنجانده نشده باشند. یک حالت خاص در این ناحیه طول موجی وجود دارد که نشان‌دهنده گذار*n→π گروه عاملی سیانو (-C≡N 🙂 است. این گذار با یک ε ضعیف (ε <100) اتفاق می‌افتد. حضور گروه عاملی سیانو به راحتی با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز قابل تایید است.

– وجود یک باند جذب با شدت کم (مقدار ε از10 تا 100)  در ناحیه طول موجی 250 تا 360 نانومتر، بدون وجود باند جذبی بزرگ در طول موج‌های کوتاهتر(بین 200 تا 250)، معمولا تایید کنننده گذار*n→π می‌باشد و نمونه حاوی اتم‌های N،O یا S (ماننداOن= N،C=نN،Cا=Nو،NO2وCOOH، COOR– یا CONH2-) است.

– وجود دو باند با شدت متوسط (مقدار ε از1000 تا 10000) که بیشترین جذب آن در طول‌موج حدود 200 نانومتر رخ داده است، معمولا نشان‌دهنده حلقه‌های آروماتیک است.

– باندهایی با شدت بالا (مقدار ε از10000 تا 20000) که جذب آنها در طول‌موج بالای 210 نانومتر رخ می‌دهد، معمولا نشان‌دهنده وجود ترکیبات α، کتون‌های غیراشباع β می‌باشد.

– ترکیبات کتونها، اسیدها، استرها، آمیدها و سایر ترکیبات حاوی سیستم π، تنها دو باند جذبی را در طیف خود نشان می دهند که شامل: گذار*n→π در طول موج‌های بلند (> 300 نانومتر با شدت کم) و گذار*π →πدر طول موج های کوچک‌(<250 نانومتر با شدت بالا).

– برخی از گونه‌های معدنی، پرتو UV-Vis را جذب می‌کنند و می‌توان ترکیبات آن‌ها را با استفاده از داده‌های موجود تعیین کرد. در جدول 3 طول‌موج جذب‌ تعدادی از ترکیبات رایج آورده شده است. تعدادی از آنیون‌های معدنی قادر هستند نور UV را با تحریک الکترون‌های غیرپیوندی جذب کنند. به عنوان مثال، طول موج جذب یون نیترات (313 نانومتر)، کربنات‌ها (217 نانومتر)، نیتریت (360 و 280 نانومتر)، آزیدو (230 نانومتر) و تریتیوکربنات (500 نانومتر) می‌باشد.

جدول3- طول‌موج جذب‌ تعدادی از ترکیبات رایج[1]
نام ترکیب طول موج جذب بیشینه(نانومتر) مقدار بیشینه ε نوع گذار
آلکن 177 13000 π →π*
آلکین 178-225 160-10000 π →π*
کربونیل 186-280 1000 n→ σ *
کربوکسیل 204 41 n→π*
آمیدو 214 60 n→π*
نیترو 280 22 n→π*
نیترات 270 12 n→π*
کتون‌ها 282 21000 n→π*
متانول 184 1480 n→ σ *
متیل کلرید 173 15 n→σ*
بنزن 204 900 π →π*
تولوئن 207 7000 π →π*
فنول 211 6200 π →π*
5- جابجایی پیک جذب
اتصال برخی گروه‌های عاملی به نمونه، ممکن است موجب تغییر طول موج و شدت پیک جذب شود. به طور کلی چهار نوع جابجایی وجود دارد که می‌تواند بر طیف جذبی نمونه تأثیر بگذارد[6]:

– جابجایی طول‌موج جذب به طول موج بلندتر یا انرژی کمتر(red shift)

– جابجایی طول‌موج جذب طول موج کوتاهتر یا انرژی بیشتر(blue shift)

– تغییر طول موج که به دلیل افزایش شدت جذب رخ می دهد

– تغییر طول موج که به دلیل کاهش شدت جذب رخ می دهد

6- تشخیص ترکیبات طیف

طیف جذبی به دست آمده با ترکیبات احتمالی تطبیق داده می‌شود.

در این قسمت، به تجزیه وتحلیل چند نمونه طیف UV-Vis خواهیم پرداخت.

1-3-تجزیه وتحلیل طیف UV-Vis استون:
شکل6 طیف UV-Vis استون را نمایش می‌دهد. ابتدا طیف را به صورت کلی مشاهده می‌کنیم.

– در طیف UV-Vis نمونه یک پیک مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده وجود یک الکترون تحریک شده می‌باشد و با توجه به توضیحات بخش‌های قبل، این پیک ناشی از گذار* n→π می‌باشد.
– با توجه به اینکه طیف یک باند جذبی دارد، نمونه دارای یک کروموفور می‌باشد.
– طول موج جذبی در طیف UV-Vis برای هر ماده‌ای به صورت خاص و مشخص است. پیک جذب طیف نمونه در طول موج 270/5 نانومتر می‌باشد و دارای یک گروه کربونیل است.
– با توجه به کروموفور شناسایی شده و طول‌موج جذبی نمونه، می‌توان گفت، نمونه مورد بررسی استون می‌باشد.

شکل6- طیف UV-Vis و ساختار استون

 

2-3-تجزیه وتحلیل طیف UV-Vis اتن:

شکل7 طیف UV-Vis اتن را نمایش می‌دهد. ابتدا طیف را به صورت کلی مشاهده می‌کنیم.
– در طیف UV-Vis نمونه سه پیک مشاهده می‌شود.

– با توجه به اینکه طیف یک باند جذبی با شدت بالا دارد، نمونه دارای یک کروموفور می‌باشد.
– پیک جذب طیف نمونه در بازه طول موجی160 تا 165 نانومتر می‌باشد.
– با توجه به تعداد پیک‌ها و طول موج بیشینه، می‌توان گفت، نمونه مورد بررسی اتن می‌باشد.

 

شکل7- طیف UV-Vis و ساختار اتن
بحث و نتیجه‌گیری:
طیف‌سنجی UV-Vis یکی از روش‌هایی آنالیز مواد است که براساس جذب نور کار می‌کند. کاربردهای کمی این روش بیشتر بوده و تعیین غلظت مجهول، مهم‌ترین کاربرد طیف‌سنجی UV-Vis است. در این مقاله، روش تحلیل کمی و همچنین نکاتی در مورد تحلیل کیفی طیف نمونه ذکر شده است. ترکیب داده‌های طیف‌سنجی UV-Vis با داده‌های خروجی از  طیف‌سنجی مادون قرمز و NMR نمونه اطلاعات کامل و دقیق‌تری در اختیار محقق قرا می‌دهد.

منابـــع و مراجــــع


۱ – Pratiwi, R.A.A.B.D. Nandiyanto, How to ReadInterpret UV-VIS Spectrophotometric Results in Determining the Structure of Chemical Compounds. Indonesian Journal of Educational ResearchTechnology, 2022. 2(1): p. 1-20.
۲ – Skoog, D.A.D. West, Principles of Instrument Analysis, New York: Holt, Rinehart ad Winston. 1971, Inc.
۳ – Perkampus, H.-H., UV-VIS Spectroscopyits Applications. 2013: Springer Science & Business Media
۴ – Day Jr, R., A.L. Underwood,A.H. PUDJAATMAKA, Analisis kimia kuantitatif. 1986.
۵ – Pavia, D.L., et al., Introduction to spectroscopy. 2014: Cengage learning.
۶ – Suhartati, T., Dasar-dasar spektrofotometri UV-Vis dan spektrometri massa untuk penentuan struktur senyawa organik. 2017, Aura.
۷ – . http://faculty.sdmiramar.edu/fgarces/LabMatters/Instruments/UV_Vis/Cary50.htm
۸ – 8. https://teksan.co/uv-vis-spectrum-interpretation/h-uv-vis-2
۹ – https://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/uvvisab1.htm

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا