نوشته‌ها

آزمايشگر ارشد استحصال و كشت سلولهاي بنيادي جنيني و بالغ، شغلي است از حوزه بيوتكنولوژي كه داراي شايستگي هاي زیر است:

  • استحصال سلول هاي بنيادي از منابع مختلف، پاساژ و انجماد مولكولي
  • تهيه محيط كشت جهت تغذيه و رشد بهينه سلول ها
  • ساخت محلول هاي شيميايي مورد نياز براي كارهاي مولكولي
  • استخراج DNA و RNA از منابع سلولی مختلف
  • آناليزهاي مولكولي
  • بررسي پتانسيل پرتوان بودن سلولها و خودبازسازي آنها
  • بكار گيري عوامل ريخت زا در تمايز سلولي

این شغل با پژوهشگران زمينه هاي سلولي و مولكولي ، ژنتيك، مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي در ارتباط مي باشد.