نوشته‌ها

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هايي زیر می باشد: ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه

 • كار با نرم افزارهاي مربوط به بيوتكنولوژي و ژنتيك
 • استخراج DNA از منابع مختلف
 • استخراج RNA از منابع مختلف
 • انجام واكنش زنجيره اي پليمراز
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • هضم قطعات DNA با استفاده از آنزيم هاي محدودساز
 • اتصال قطعات DNAبه ناقل
 • تهيه سلول هاي كارآمد جهت ميزباني
 • وارد كردن  DNA نوتركيب به درون ميزبان
 • انتخاب ميزبان هاي داراي DNA نوترکيب
 • اجراي پروژه (همگرا سازي و بكار بستن شايستگي هاي كسب شده در طي دوره آموزشي)

اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران و متخصصين حوزه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و ژنتيك در ارتباط است .