نوشته‌ها

آزمايشگر الكتروفورز شغلي از حوزه بيوتكنولوژي است كه شايستگي هايي  زیر را شامل می شود:

  • كار با دستگاه الكتروفورز
  • انجام آزمایش هموگلوبين الكتروفورز
  • انجام آزمایش پروتئين الكتروفورز
  • آناليز نتايج با استفاده از نرم افزار كامپيوتري
  • انجام آزمايش هاي تاييدي الكتروفورز

و با مشاغلي از قبيل تكنسين آزمايشگاه و مدير آزمايشگاه در ارتباط است .