نوشته‌ها

استفاده از روش سل ژل براي تولید نانوذرات مختلفي از جمله سیلیكا، اكسید تیتانیوم، اكسید آلومینیوم، نقره و اكسید قلع (شامل بسیاري از نانوذرات معدني) بعنوان يک روش صنعتي بسیار مرسوم است.اندازه نانوذرات تولید شده به اين روش قابل كنترل است. در طرف مقابل، شكل نانوذرات تولید شده زياد قابل كنترل نبوده و عموماً كروي مي باشد. استفاده از نانوذرات تولید شده به روش سل ژل در صنايع بتن و ساختمان سازي، كامپوزيت، الكترونیک و مواد هادي الكتريسیته كاربردهاي متنوعي دارد. در اين شايستگي، كارآموز با آماده سازي و تولید نانوذرات مختلف و قابل تولید به روش سل ژل آشنا شده و همچنین روشهاي آنالیز و نگهداري نانوذرات تولید شده را فرا ميگیرد.

تولید نانوذرات به روش سل ژل از شايستگي های حوزه فناوری نانو بوده و توانمندی های زیر را شامل می شود:

  • تشکیل ماتريس مقايسه
  • آماده سازی مواد و فرايند تولید نانو ذرات به روش سل ژل
  • اجرای فرايند تولید نانو ذرات
  • آنالیز نانو ذرات تولید شده و تصحیح خطاهای موجود در فرايند تولید
  • نگهداری نانو ذرات تولید شده