نوشته‌ها

آزمايشگر ارشد استحصال و كشت سلولهاي بنيادي جنيني و بالغ، شغلي است از حوزه بيوتكنولوژي كه داراي شايستگي هاي زیر است:

 • استحصال سلول هاي بنيادي از منابع مختلف، پاساژ و انجماد مولكولي
 • تهيه محيط كشت جهت تغذيه و رشد بهينه سلول ها
 • ساخت محلول هاي شيميايي مورد نياز براي كارهاي مولكولي
 • استخراج DNA و RNA از منابع سلولی مختلف
 • آناليزهاي مولكولي
 • بررسي پتانسيل پرتوان بودن سلولها و خودبازسازي آنها
 • بكار گيري عوامل ريخت زا در تمايز سلولي

این شغل با پژوهشگران زمينه هاي سلولي و مولكولي ، ژنتيك، مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي در ارتباط مي باشد.

فن ورز تكنيك هاي نوين علوم زيستي پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده ترانسفر كردن موفق تك ژن و انجام آزمايشات مربوط به ژن كلونينگ برآيد.

فن ورز تكنيكهاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري كه شايستگي هاي زیر را داراست:

 • تهيه محيط كشت بافرها و كشت باPCRكتري
 • جداسازی DNA و RNA از باکتری
 • انجام آزمايش PCR، RT PCR
 • كلون سازي ژن ها
 • انجام نشانگرهاي ژنتيكي و مرفولوژيكي
 • استفاده از نرم افزارهاي علوم زيستي (بيوتكنولوژي)

این شغل با مديران و كارشناسان مجموعه هاي تحقيقاتي و توليدي محصولات در ارتباط مي باشد.

شغلي است در زمينه زيست شناسي مولكولي كه براي حل مسائل آزمايشگاه زيست شناسي مولكولي در مورد غلظت محلولها و همچنين به عنوان مرجع محاسباتي در زيست شناسي مولكولي و بيوتكنولوژي كه امكان هر گونه خطاي محاسباتي در انجام آزمايش ها را از بين مي برد. اين استاندارد در زمينه زيست شناسي مولكولي در حوزه بيوتكنولوژي مي باشد كه داراي شايستگي هاي زیر است:

 • تبیین كليات و مفاهيم نمادهاي علمي و پيشوندهاي متريك
 • انتخاب و تهيه وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
 • تهيه محلولها، مخلوط ها و محيط هاي كشت
 • تعيين مقادير لگاريتمي و منحني رشد باكتري ها
 • كمي كردن اسيدهاي نوكلیيك
 • ساخت اليگونوكلئوتيدها
 • واكنش زنجيره اي پليمراز
 • تكنولوژي DNA نوتركيب
 • روش هاي سنجش و اندازه گيري اسيدهاي نوكلييك و پروتئين ها
 • جدا كردن مولكول هاي مختلف با سانتريفيوژ
 • ضوابط ايمني و بهداشتي در محيط كار

این شغل مرتبط با رشته هاي آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي، آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك، تكنسين آزمايشگاه ژنتيك است.

کشت میکروبی یا کشت باکتری روشی برای تکثیر میکروبی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده در محیط کشت از پیش تعیین شده تکثیر شوند. کشت باکتری روشی تشخیصی بنیادی و اساسی است که به عنوان ابزاری تحقیقاتی در زیست‌شناسی مولکولی و همین‌طور برای تشخیص بیماری‌ها در علوم پزشکی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعه میکروارگانیسم‌ها اگر بتوانیم آن‌ها را کشت کنیم، یعنی جمعیت تولید مثل را در شرایط آزمایشگاهی زنده نگه داریم، بسیار تسهیل می شود. کشت بسیاری از میکروارگانیسم‌ها به دلیل نیازهای غذایی و محیطی بسیار خاص و تنوع این نیازها در بین گونه های‌مختلف، چالش برانگیز است. از کشت باکتری برای تعیین نوع ارگانیسم، فراوانی آن در نمونه مورد آزمایش یا هر دو استفاده می‌شود. این یکی از روش‌های تشخیصی اولیه میکروبیولوژی است و به عنوان ابزاری برای تعیین علت بیماری عفونی با اجازه تکثیر عامل در یک محیط از پیش تعیین شده استفاده می‌شود.

کشت سلول به فرایند کشت سلول‌های پروکاریوتی یا یوکاریوتی در یک محیط کشت، گفته‌می‌شود. این اصطلاح بیشتر در مورد کشت سلول‌های جانداران پر سلولی کاربرد دارد. در این فرایند سلول‌ها در محیط آزمایشگاهی (in vitro) و تحت شرایط کنترل شده رشد داده می‌شوند، شرایط کشت سلولی برای هر گونه از جانداران می‌تواند متفاوت باشد. محیط کشت شامل ظرف کشت و ترکیب پایه (مثلا آگار) می‌باشد.

مواد مغذی (مانند اسیدهای آمینه، کربوهیدرات‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی)، فاکتورهای رشد و هورمون‌ها به محیط کشت افزوده می‌شوند. از انکوباتور برای تنظیم جو محیط کشت (ترکیب گازهایی مانند CO2 و O2)، فشار و دما در جهت بهینه‌سازی شرایط محیط کشت استفاده می‌شود. هم‌چنین اسیدیته و فشار اسمزی محیط نیز گاهی در فرایند کشت سلول با اهمیت تلقی می‌شوند. اکثر سلول‌ها برای رشد به یک سطح یا یک بستر مصنوعی (کِشت چسبنده یا تک لایه) نیاز دارند در حالی که برخی دیگر توان رشد به صورت شناور آزاد در محیط کشت را دارند.

سلول‌ها را می‌توان به چندین روش برای کشت آزمایشگاهی جداسازی کرد (ex vivo). سلول‌های خونی را می‌توان به آسانی از خون استخراج و خالص‌سازی کرد. با این حال، گلبول های سفید تنها سلول‌های خونی قادر به رشد در محیط کشت هستند. سلول‌های تک هسته‌ای می‌توانند به وسیله هضم آنزیمی از بافت‌های صاف آزاد شوند.

از جمله مهم‌ترین آنزیم‌های مورد استفاده در فرآیند استخراج می‌توان به کلاژناز، تریپسین یا پروناز اشاره کرد که ماتریکس خارج سلولی را می‌شکنند.

سلول‌هایی که به‌طور مستقیم از خود فرد (هدف) کشت داده می‌شوند به عنوان سلول‌های نسل اول (پرایمری) شناخته می‌شوند. اکثر کشت‌های سلولی به جز آن‌هایی که از تومور گرفته می‌شوند، طول عمر محدودی دارند. یک لاین سلولی نامیرا می‌تواند با ایجاد جهش تصادفی یا هدفمند (مانند بیان مصنوعی ژن تلومراز) به‌طور نامحدودی تکثیر گردد و به عنوان نماینده‌ای از انواع سلولی خاص پایه‌ریزی شود.

کشت سلول به فرایند کشت سلول‌های پروکاریوتی یا یوکاریوتی در یک محیط کشت، گفته‌می‌شود. این اصطلاح بیشتر در مورد کشت سلول‌های جانداران پر سلولی کاربرد دارد. در این فرایند سلول‌ها در محیط آزمایشگاهی (in vitro) و تحت شرایط کنترل شده رشد داده می‌شوند، شرایط کشت سلولی برای هر گونه از جانداران می‌تواند متفاوت باشد. محیط کشت شامل ظرف کشت و ترکیب پایه (مثلا آگار) می‌باشد. ادامه مطلب

میکروبیولوژی علم مطالعه کلیه موجودات زنده است که برای مشاهده با چشم غیرمسلح بسیار کوچک هستند. این گروه شامل باکتری ها، آرکئا، قارچ ها، پروتوزوئرها، جلبک ها، پریونها و ویروسها هستند که در مجموع به عنوان “میکروب” شناخته می شوند. ادامه مطلب

میکروبیولوژی علم مطالعه کلیه موجودات زنده است که برای مشاهده با چشم غیرمسلح بسیار کوچک هستند. این گروه شامل باکتری ها، آرکئا، قارچ ها، پروتوزوئرها، جلبک ها، پریونها و ویروسها هستند که در مجموع به عنوان “میکروب” شناخته می شوند. ادامه مطلب