نوشته‌ها

مدرن سینتیسیس Modern Synthesis فناوری جدیدی را معرفی کرده است که می تواند با کمک نوعی باکتری زیست‌پارچه تولید کند. ظاهرا بازهم باکتری های مفید پا به میدان گذاشته اند. ادامه مطلب