نوشته‌ها

نانوذرات خصوصيات منحصربفرد نوري، الكتريكي و گرمايي دارند و در بسياري از محصولات تجاري شامل محصولات فوتوولتائيك، بيولوژيكي و سنسورهاي شيميايي به كار گرفته شده اند. اين نانوذرات، با اندازه اي مابين 1 الي 100 نانومتر و در اشكال مختلف تهيه ميشوند. نانوذرات ميتوانند با روشهاي متعددي سنتز شوند. اين روشها ميتوانند در سه گروه بزرگ طبقه بندي شوند: كاشت يون، شيمي تر و ته نشست بخار فيزيكي. روش هاي شيميايي تر از جمله روش هاي ارزان با قابليت توليد در مقياس بالا به شمار مي رود. متداولترين شكل نانوذرات نقره، كروي است اما مورفولوژيهاي لوزي شكل، هشت وجهي و ورقههاي نازك نيز مورد توجه بودهاند. مساحت سطح بالاي نانوذرات نقره امكان كوئوردينه شدن بسياري از ليگاندها را فراهم ميكند. نانوذرات نقره به ضد باكتري بودن، ضدقارچي بودن و ضد ويروسي بودن مشهورند. اخيرا، محققان از نانوذرات نقره در شيمي درماني نيز بهره برده اند. قابليت استفاده از نانوذرات نقره در درمان بيماريهاي انساني به منظور ارزيابي اثربخشي بالقوه، سميت و هزينه در آزمايشگاهها تحت بررسي است.
طلاي كلوييدي يك سوسپانسيون يا محلول كلوييدي از نانوذرات طلا با اندازه كمتر از ميكرومتر در يك سيال (معمولا آب) ميباشد. تاريخچه استفاده از نانوذرات طلا يا نانوذرات كلوييدي طلا به دليل رنگهاي زيبا و درخشان آنها كه در نتيجه برهمكنش نانوذرات طلا با نور مرئي است، به حدود قرن چهارم وپنجم پيش از ميلاد ميرسد. اخيرا، نانوذرات طلا به دليل خصوصيات نوري، الكترونيكي و تشخيص مولكولي منحصربفردشان در زمينههاي مختلفي از قبيل سيستمهاي با تكنولوژي بالا مانند سيستمهاي فوتوولتائيك و پروبهاي سنسوري، پزشكي و بيولوژيكي و نيز به عنوان هادي الكترونيكي و كاتاليزگر كاربردهاي فراوان دارند.

متصدي توليد نانوذرات نقره و طلا به روش شيمي تر ، شغلي است در حوزه فناوري نانو كه شايستگي زیر را در بر میگیرد:

  • آماده سازي محلولهاي با غلظت معين
  • سنتز نانوذرات نقره به روش شيمي تر
  • سنتز نانوذرات طلا به روش شيمي تر
  • شناسايي نانو ذرات نقره و طلا

استفاده از روش سل ژل براي تولید نانوذرات مختلفي از جمله سیلیكا، اكسید تیتانیوم، اكسید آلومینیوم، نقره و اكسید قلع (شامل بسیاري از نانوذرات معدني) بعنوان يک روش صنعتي بسیار مرسوم است.اندازه نانوذرات تولید شده به اين روش قابل كنترل است. در طرف مقابل، شكل نانوذرات تولید شده زياد قابل كنترل نبوده و عموماً كروي مي باشد. استفاده از نانوذرات تولید شده به روش سل ژل در صنايع بتن و ساختمان سازي، كامپوزيت، الكترونیک و مواد هادي الكتريسیته كاربردهاي متنوعي دارد. در اين شايستگي، كارآموز با آماده سازي و تولید نانوذرات مختلف و قابل تولید به روش سل ژل آشنا شده و همچنین روشهاي آنالیز و نگهداري نانوذرات تولید شده را فرا ميگیرد.

تولید نانوذرات به روش سل ژل از شايستگي های حوزه فناوری نانو بوده و توانمندی های زیر را شامل می شود:

  • تشکیل ماتريس مقايسه
  • آماده سازی مواد و فرايند تولید نانو ذرات به روش سل ژل
  • اجرای فرايند تولید نانو ذرات
  • آنالیز نانو ذرات تولید شده و تصحیح خطاهای موجود در فرايند تولید
  • نگهداری نانو ذرات تولید شده