نوشته‌ها

كاربر پايگاه هاي علوم زيستي شغلي از حوزه بيوتكنولوژي مي باشد كه شخص مي تواند با استفاده از مجموعه اي از نرم افزارها و برنامه هاي بيوانفورماتيك بخصوص در زمينه ژنوميكس و پروتئوميكس به اطلاعات حاصل از آزمايش هاي پژوهشي و تحقيقاتي دسترسي پيدا كند و در صورت لزوم و نياز اطلاعات مربوطه را مورد آناليز و بررسي قرار دهد و با مشاغل حوزه بيوتكنولوژي و زيست شناسي و كشاورزي ، داروسازي و پزشكي مرتبط است.

استاندارد كاربر پايگاه هاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هاي زیر است:

  • تجزيه و تحليل توالي نوكلئوتيدي و پروتئين با استفاده از پايگاه داده NCBI
  • تفسير و فهم استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب SGD
  • استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب WASP
  • استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب آناليز ميكروRNAها (phenomiR, MiRwalk, DAVID, miRbase, miRnasnp)
  • استفاده از نرم افزار primer premier, Oligo

بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم رایانه و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. در چند دهه اخیر، پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی و تجهیزات مورد نیاز تحقیق در این زمینه باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونه‌های موجودات شد، تا جایی که پروژه‌های تعیین توالی ژنوم‌ها از پروژه‌های بسیار رایج به حسب می‌آیند. امروزه توالی ژنوم بسیاری از موجودات ساده مانند باکتری‌ها تا موجودات بسیار پیشرفته چون یوکاریوت‌های پیچیده شناسایی شده‌است. پروژه شناسایی ژنوم انسان در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۰۳ پایان یافت و اکنون اطلاعات کامل مربوط به توالی هر ۲۳ کروموزوم انسان موجود است. ادامه مطلب