نوشته‌ها

تكنسين آزمايشگاه ژنتيك، شغلي از حوزه زيست فناوري است كه شامل شايستگي هاي زیر می باشد:

  • محاسبات آماري و احتمالات در طراحي آزمايشات
  • تهيه محلول و نگهداري مواد در آزمايشگاه
  • مکانیسم چرخه سلول
  • انجام آزمايشات مبتني بر ژنتيك مندلي
  • انجام آزمايشات مبتني بر ژنتيك جمعیت
  • نمونه برداري از بافت هاي مختلف
  • تهيه كاريوتيپ
  • تخليص و استخراج ماكرو مولكول ها
  • اجراي واكنش زنجيره اي پليمراز

و با مشاغلي از قبيل فروشندگان لوازم آزمايشگاهي و دستياران آزمايشگاه ژنتيك در ارتباط مي باشند. تكنسين آزمايشگاه ژنتيك پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده مديريت آزمايشگاه و انجام آزمايشات مربوط به ژنتيك برآيد .