نوشته‌ها

فن ورز تكنيك هاي نوين علوم زيستي پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده ترانسفر كردن موفق تك ژن و انجام آزمايشات مربوط به ژن كلونينگ برآيد.

فن ورز تكنيكهاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري كه شايستگي هاي زیر را داراست:

  • تهيه محيط كشت بافرها و كشت باPCRكتري
  • جداسازی DNA و RNA از باکتری
  • انجام آزمايش PCR، RT PCR
  • كلون سازي ژن ها
  • انجام نشانگرهاي ژنتيكي و مرفولوژيكي
  • استفاده از نرم افزارهاي علوم زيستي (بيوتكنولوژي)

این شغل با مديران و كارشناسان مجموعه هاي تحقيقاتي و توليدي محصولات در ارتباط مي باشد.

پروتئين هاي نوتركيب، پروتئين هاي با منشا زيستي و غير شيميايي هستند كه مي تواند شامل دارو ها، پروتئين هاي ساختاري و يا پروتئين هاي عملكردي ديگر در سيستم زيستي باشد و در اين استاندارد از باكتري E.coli به منظور بيان اين پروتئين ها استفاده شده است.

ارزيابي بيان پروتئين نو تركيب در باكتري اشريشياكلي شايستگي است از حوزه فناوري زيستي كه شایستگی های زیر را شامل می شود:

  • كشت باكتري
  • خالص سازي پروتئين
  • انجام الكتروفورز پروتئين
  • تاييد پروتئين بدست آمده از طريق وسترن بلاتينگ

و با مشاغل حوزه تحقيقاتي بيوتكنولوژي و داروسازي در ارتباط مي باشد.