نوشته‌ها

گروهی از محققان یک تکنیک نانو مکانیکی جدید برای تست های ایمنی سریع و یک مرحله ای را توسعه داده اند که می تواند پاسخ ایمنی ناشی از واریانت های مختلف COVID-19 در سرم را تعیین کند. روش آنها ابزار جدیدی را برای ردیابی ایمنی عفونت در طول زمان و تجزیه و تحلیل کاندیدهای جدید واکسن ارائه می دهد.

ادامه مطلب

كاربري دستگاه ELISA يكي از تكنيكهاي حوزه زيست فناوري است كه مخفف enzyme-linked immunosorbent assay  مي باشد وبه معني ارزيابي جذب ايمني وابسته به آنزيم است كه در اين تكنيك سري تيتراسيون آنتي بادي- آنتي ژن بررسي مي شود. و شامل توانمندی های زیر است:

  • بكارگيري انواع تكنيك هاي ELISA و سيستم هاي تقويت كننده سيگنال
  • بكارگيري انواع آنزيمها و معرف هاي مورداستفاده
  • بكارگيري انواع تست ها و كيت های تجاری موجود
  • كار با دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده در ELISA
  • تجزيه و تحليل مراحل ELISA
  • پردازش اطلاعات (رسم منحني كاليبراسيون)
  • بكارگيري نكات عملي و رفع مشكل در تست ELISA
  • بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشتي در محيط كار

 كاربرد اين استاندارد در حوزه بيوتكنولوژي، پزشكي، كشاورزي و علوم زيستي مي باشد.