نوشته‌ها

كاربري دستگاه فلوسايتومتر شايستگي است كه در آن شخص توانايي تنظيم و كار با دستگاه فلوسايتومتر را پيدا ميكند و ميتواند با استفاده از اين دستگاه محتواي هسته سلولها و مقدار RNA ,DNA آنها را تشخيص دهد. يكي از مهمترين كاربردهاي اين دستگاه مربوط به رشته پزشكي و در حوزه سرطان شناسي مي باشد.

كاربري دستگاه فلوسايتومتر شايستگي است از حوزه زيست فناوري است كه داراي توانمندی های زیر است:

  • كار با لوازم و وسايل آزمايشگاهي و نحوه محلول سازي
  • استخراج RNA، DNA
  • كار با دستگاه فلوسايتومتر
  • بكارگيري نرم افزارهاي مرتبط مانند Flomax، WinMD ،BD
  • بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت در محيط كار

این شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران و متخصصين حوزه هاي بيوتكنولوژي و ژنتيك در ارتباط است.