نوشته‌ها

فن ورز تكنيك هاي نوين علوم زيستي پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده ترانسفر كردن موفق تك ژن و انجام آزمايشات مربوط به ژن كلونينگ برآيد.

فن ورز تكنيكهاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري كه شايستگي هاي زیر را داراست:

 • تهيه محيط كشت بافرها و كشت باPCRكتري
 • جداسازی DNA و RNA از باکتری
 • انجام آزمايش PCR، RT PCR
 • كلون سازي ژن ها
 • انجام نشانگرهاي ژنتيكي و مرفولوژيكي
 • استفاده از نرم افزارهاي علوم زيستي (بيوتكنولوژي)

این شغل با مديران و كارشناسان مجموعه هاي تحقيقاتي و توليدي محصولات در ارتباط مي باشد.

شغلي است در زمينه زيست شناسي مولكولي كه براي حل مسائل آزمايشگاه زيست شناسي مولكولي در مورد غلظت محلولها و همچنين به عنوان مرجع محاسباتي در زيست شناسي مولكولي و بيوتكنولوژي كه امكان هر گونه خطاي محاسباتي در انجام آزمايش ها را از بين مي برد. اين استاندارد در زمينه زيست شناسي مولكولي در حوزه بيوتكنولوژي مي باشد كه داراي شايستگي هاي زیر است:

 • تبیین كليات و مفاهيم نمادهاي علمي و پيشوندهاي متريك
 • انتخاب و تهيه وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
 • تهيه محلولها، مخلوط ها و محيط هاي كشت
 • تعيين مقادير لگاريتمي و منحني رشد باكتري ها
 • كمي كردن اسيدهاي نوكلیيك
 • ساخت اليگونوكلئوتيدها
 • واكنش زنجيره اي پليمراز
 • تكنولوژي DNA نوتركيب
 • روش هاي سنجش و اندازه گيري اسيدهاي نوكلييك و پروتئين ها
 • جدا كردن مولكول هاي مختلف با سانتريفيوژ
 • ضوابط ايمني و بهداشتي در محيط كار

این شغل مرتبط با رشته هاي آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي، آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك، تكنسين آزمايشگاه ژنتيك است.

آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي مقدماتي شخصي است كه بتواند توانايي استخراج RNA و DNA را داشته باشد و جهش هاي ژني مربوط به آنها را به روش RFLP تشخيص دهد و توسط بيوانفورماتيك تمام اطلاعات ژني آن را به دست آمورد.

آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هايي زیر است:

 • ساخت محلول و نگهداري مواد در آزمايشگاه
 • كار با نرم افزارهاي مربوط به بيوتكنولوژي و ژنتيك
 • استخراج DNA  از منابع مختلف
 • استخراج RNA از منابع مختلف
 • انجام واكنش زنجيره اي پليمراز
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • انجام تكنيك هاي هيبريداسيون جهت تشخيص جهش ها
 • انجام RFLP جهت تشخيص جهش ها
 • اجراي پروژه (همگرا سازي و بكار بستن شايستگي هاي كسب شده در طي دوره آموزشي)

اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران عرصه مهندسي ژنتيك، نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي در ارتباط است .

تكنسين آزمايشگاه ژنتيك، شغلي از حوزه زيست فناوري است كه شامل شايستگي هاي زیر می باشد:

 • محاسبات آماري و احتمالات در طراحي آزمايشات
 • تهيه محلول و نگهداري مواد در آزمايشگاه
 • مکانیسم چرخه سلول
 • انجام آزمايشات مبتني بر ژنتيك مندلي
 • انجام آزمايشات مبتني بر ژنتيك جمعیت
 • نمونه برداري از بافت هاي مختلف
 • تهيه كاريوتيپ
 • تخليص و استخراج ماكرو مولكول ها
 • اجراي واكنش زنجيره اي پليمراز

و با مشاغلي از قبيل فروشندگان لوازم آزمايشگاهي و دستياران آزمايشگاه ژنتيك در ارتباط مي باشند. تكنسين آزمايشگاه ژنتيك پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده مديريت آزمايشگاه و انجام آزمايشات مربوط به ژنتيك برآيد .

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هايي زیر می باشد: ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه

 • كار با نرم افزارهاي مربوط به بيوتكنولوژي و ژنتيك
 • استخراج DNA از منابع مختلف
 • استخراج RNA از منابع مختلف
 • انجام واكنش زنجيره اي پليمراز
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • هضم قطعات DNA با استفاده از آنزيم هاي محدودساز
 • اتصال قطعات DNAبه ناقل
 • تهيه سلول هاي كارآمد جهت ميزباني
 • وارد كردن  DNA نوتركيب به درون ميزبان
 • انتخاب ميزبان هاي داراي DNA نوترکيب
 • اجراي پروژه (همگرا سازي و بكار بستن شايستگي هاي كسب شده در طي دوره آموزشي)

اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران و متخصصين حوزه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و ژنتيك در ارتباط است .

تخليص RNA ، DNA و سنتز cDNA شايستگي است از حوزه زيست فناوري كه داراي كارهايي از قبيل ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه، كشت سلول (پروكاريوت و يوكاريوت)، استخراج DNA، كار با دستگاه سانتريفيوژ، كار با دستگاه اسپكتروفتومتر و آناليز نتايج حاصل از تخليص، كار با دستگاه الكتروفورز، كار با دستگاه ژل داك، كار با دستگاه PCR و آناليز نتايج آن مي باشد و با مشاغلي از قبيل آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك ، آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي و تكنسين آزمايشگاه ژنتيك در ارتباط است.

این استاندارد آموزش شایستگی توانمندی های زیر را در بر میگیرد:

 • ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه
 • كشت سلول (پروكاريوت و يوكاريوت)
 • استخراج DNA
 • كار با دستگاه سانتريفيوژ
 • كار با دستگاه اسپكتروفتومتر و آناليز نتايج حاصل از تخليص
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • كار با دستگاه ژل داك
 • کار با دستگاه PCR و آنالیز نتایج آن

طراحی پرایمر و اصول PCR  یک شايستگي از حوزه بیوتکنولوژی است كه شخص داراي اين صلاحيت بتواند توانايي استخراج DNA را داشته باشد و از عهده استفاده و به كارگيري نرم افزارهاي مربوطه برآيد و بر روند برنامه دهي تكنيك PCR و پليمريزاسيون نظارت داشته باشد.
استاندارد آموزشی طراحی پرایمر و PCR شایستگی های زیر را در بر می گیرد:

 • استخراج DNA
 • استفاده از نرم افزارGene Runner
 • جداسازی ژن مورد نظر و توالي هاي آغازي و پاياني آن
 • جستجو در اينترنت و دريافت توالي هاي ژنومي
 • استفاده از سايت NCBI به منظور مقايسه (Blast) پرايمرها
 • تهيه و بهينه سازي مخلوط واكنش پليمريزاسيون
 •  برنامه دهي تكنيك  PCR و روند پليمريزاسيون

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن PCR می‌باشد، تکنیکی در زیست‌شناسی مولکولی است و به منظور تکثیر یک نسخه منفرد یا نسخه‌های کمی از یک قطعه DNA با توالی خاص به تعداد هزار یا میلیون‌ها نسخه به کار می‌رود. این تکنیک ابزاری آسان و ارزان قیمت برای تکثیر یک قطعه خاص از DNA است و برای اهدافی همچون تشخیص و نظارت بر بیماری‌های ژنتیکی، شناسایی مجرمان (در زمینه پزشکی قانونی) و مطالعه عملکرد یک بخش هدف از DNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تکنیک در سال ۱۹۸۳ بوسیله کری مولیس ابداع شد و او با این اختراع در سال ۱۹۹۳ همراه با مایکل اسمیت موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی گردید.  هم‌اکنون PCR یک تکنیک متداول و اغلب ضروری در آزمایشگاه‌های بالینی و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است و در موارد گوناگونی کاربرد دارد. این کاربردها شامل کلون‌کردن DNA برای توالی یابی، فیلوژنی بر پایه DNA، آنالیز عملکرد ژن‌ها، تشخیص بیماری‌های ارثی، شناسایی اثر انگشت ژنتیکی (مورد استفاده در علم پزشکی قانونی) و تشخیص عوامل بیماری‌زا برای تشخیص بیماری‌های عفونی است.