نوشته‌ها

كاربر پايگاه هاي علوم زيستي شغلي از حوزه بيوتكنولوژي مي باشد كه شخص مي تواند با استفاده از مجموعه اي از نرم افزارها و برنامه هاي بيوانفورماتيك بخصوص در زمينه ژنوميكس و پروتئوميكس به اطلاعات حاصل از آزمايش هاي پژوهشي و تحقيقاتي دسترسي پيدا كند و در صورت لزوم و نياز اطلاعات مربوطه را مورد آناليز و بررسي قرار دهد و با مشاغل حوزه بيوتكنولوژي و زيست شناسي و كشاورزي ، داروسازي و پزشكي مرتبط است.

استاندارد كاربر پايگاه هاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هاي زیر است:

  • تجزيه و تحليل توالي نوكلئوتيدي و پروتئين با استفاده از پايگاه داده NCBI
  • تفسير و فهم استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب SGD
  • استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب WASP
  • استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب آناليز ميكروRNAها (phenomiR, MiRwalk, DAVID, miRbase, miRnasnp)
  • استفاده از نرم افزار primer premier, Oligo