نوشته‌ها

واکسن‌

موفقیت واکسن‌های کووید-19 نمونه‌ای عالی از پتانسیل فوق‌العاده پزشکی ژن برای جلوگیری از عفونت‌های ویروسی است. ادامه مطلب

فن ورز تكنيك هاي نوين علوم زيستي پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده ترانسفر كردن موفق تك ژن و انجام آزمايشات مربوط به ژن كلونينگ برآيد.

فن ورز تكنيكهاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري كه شايستگي هاي زیر را داراست:

 • تهيه محيط كشت بافرها و كشت باPCRكتري
 • جداسازی DNA و RNA از باکتری
 • انجام آزمايش PCR، RT PCR
 • كلون سازي ژن ها
 • انجام نشانگرهاي ژنتيكي و مرفولوژيكي
 • استفاده از نرم افزارهاي علوم زيستي (بيوتكنولوژي)

این شغل با مديران و كارشناسان مجموعه هاي تحقيقاتي و توليدي محصولات در ارتباط مي باشد.

آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي مقدماتي شخصي است كه بتواند توانايي استخراج RNA و DNA را داشته باشد و جهش هاي ژني مربوط به آنها را به روش RFLP تشخيص دهد و توسط بيوانفورماتيك تمام اطلاعات ژني آن را به دست آمورد.

آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هايي زیر است:

 • ساخت محلول و نگهداري مواد در آزمايشگاه
 • كار با نرم افزارهاي مربوط به بيوتكنولوژي و ژنتيك
 • استخراج DNA  از منابع مختلف
 • استخراج RNA از منابع مختلف
 • انجام واكنش زنجيره اي پليمراز
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • انجام تكنيك هاي هيبريداسيون جهت تشخيص جهش ها
 • انجام RFLP جهت تشخيص جهش ها
 • اجراي پروژه (همگرا سازي و بكار بستن شايستگي هاي كسب شده در طي دوره آموزشي)

اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران عرصه مهندسي ژنتيك، نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي در ارتباط است .

آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هايي زیر می باشد: ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه

 • كار با نرم افزارهاي مربوط به بيوتكنولوژي و ژنتيك
 • استخراج DNA از منابع مختلف
 • استخراج RNA از منابع مختلف
 • انجام واكنش زنجيره اي پليمراز
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • هضم قطعات DNA با استفاده از آنزيم هاي محدودساز
 • اتصال قطعات DNAبه ناقل
 • تهيه سلول هاي كارآمد جهت ميزباني
 • وارد كردن  DNA نوتركيب به درون ميزبان
 • انتخاب ميزبان هاي داراي DNA نوترکيب
 • اجراي پروژه (همگرا سازي و بكار بستن شايستگي هاي كسب شده در طي دوره آموزشي)

اين شغل با مشاغلي از قبيل پژوهشگران و متخصصين حوزه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و ژنتيك در ارتباط است .

تخليص RNA ، DNA و سنتز cDNA شايستگي است از حوزه زيست فناوري كه داراي كارهايي از قبيل ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه، كشت سلول (پروكاريوت و يوكاريوت)، استخراج DNA، كار با دستگاه سانتريفيوژ، كار با دستگاه اسپكتروفتومتر و آناليز نتايج حاصل از تخليص، كار با دستگاه الكتروفورز، كار با دستگاه ژل داك، كار با دستگاه PCR و آناليز نتايج آن مي باشد و با مشاغلي از قبيل آزمايشگر ارشد مهندسي ژنتيك ، آزمايشگر ارشد تشخيص مولكولي و تكنسين آزمايشگاه ژنتيك در ارتباط است.

این استاندارد آموزش شایستگی توانمندی های زیر را در بر میگیرد:

 • ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه
 • كشت سلول (پروكاريوت و يوكاريوت)
 • استخراج DNA
 • كار با دستگاه سانتريفيوژ
 • كار با دستگاه اسپكتروفتومتر و آناليز نتايج حاصل از تخليص
 • كار با دستگاه الكتروفورز
 • كار با دستگاه ژل داك
 • کار با دستگاه PCR و آنالیز نتایج آن

بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم رایانه و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. در چند دهه اخیر، پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی و تجهیزات مورد نیاز تحقیق در این زمینه باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونه‌های موجودات شد، تا جایی که پروژه‌های تعیین توالی ژنوم‌ها از پروژه‌های بسیار رایج به حسب می‌آیند. امروزه توالی ژنوم بسیاری از موجودات ساده مانند باکتری‌ها تا موجودات بسیار پیشرفته چون یوکاریوت‌های پیچیده شناسایی شده‌است. پروژه شناسایی ژنوم انسان در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۰۳ پایان یافت و اکنون اطلاعات کامل مربوط به توالی هر ۲۳ کروموزوم انسان موجود است. ادامه مطلب