نوشته‌ها

فن ورز تكنيك هاي نوين علوم زيستي پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم مي تواند از عهده ترانسفر كردن موفق تك ژن و انجام آزمايشات مربوط به ژن كلونينگ برآيد.

فن ورز تكنيكهاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري كه شايستگي هاي زیر را داراست:

  • تهيه محيط كشت بافرها و كشت باPCRكتري
  • جداسازی DNA و RNA از باکتری
  • انجام آزمايش PCR، RT PCR
  • كلون سازي ژن ها
  • انجام نشانگرهاي ژنتيكي و مرفولوژيكي
  • استفاده از نرم افزارهاي علوم زيستي (بيوتكنولوژي)

این شغل با مديران و كارشناسان مجموعه هاي تحقيقاتي و توليدي محصولات در ارتباط مي باشد.