آموزش پیشرفتهآموزش نانو

اتصالات مولکولی 1 – معرفی و مبانی فیزیکی

کمتر قطعه‌ای در صنعت نانوالکترونیک است که در آن به نوعی از اتصالات مولکولی و فصل مشترک‌ها استفاده نشده باشد. در حالت کلی، بسیاری از ادوات نانوالکترونیکی، ساختارهای لایه‌ای دارند و رفتار الکترون در فصل مشترک بر روی خواص الکترونی قطعه نهایی تاثیر می‌گذارد، زیرا مکانیزم‌های انتقال الکترون در فصل مشترک‌ها و اتصالات چندگانه به طور قابل توجهی متفاوت از ماده بالک است. لذا به منظور اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر به معرفی انواع اتصالات مولکولی و روش‌های ساخت آنها می‌پردازیم. سعی شده است که ویژگی‌های بارز هر کدام از این اتصالات، معرفی و نمونه‌هایی از قطعات واقعی نانوالکترونیکی و اتصالات ملکولی بکار رفته در آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خواهیم دید که مکانیزم‌های مرسوم برای انتقال الکترون در این ادوات به شدت به ساختار الکترونی ملکول‌های بکار رفته بستگی دارد و در حالت کلی شامل تونل‌زنی مستقیم، تونل‌زنی فولرنوردهیم، نشر یونی دمایی، و جهش الکترونی می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- اتصالات مولکولی
3- انواع اتصالات مولکولی
1-3- اتصالات چند مولکولی بر پایه قطره مذاب به عنوان الکترود
2-3- اتصالات شکسته مکانیکی (Mechanical break junctions)
3-3- اتصالات شکسته الکتروشیمیایی (Electrochemical break junctions)
4-3- اتصالات تک مولکولیبر پایه میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)
نتیجه‌گیری

1- مقدمه

اکثر ادوات مربوط به حوزه نانوالکترونیک دارای ساختارهای لایه‌ای شکل هستند که در آنها، دو ماده هم‌جنس و یا غیرهم‌جنس در تماس با یک‌دیگر قرار می‌‍گیرند. برای نمونه، می‌توان به ساختار لایه‌ای سلول‌های خورشیدی اشاره کرد. مطالعه ساختار الکترونی مواد بالک و فصل‌مشترک‌های آنها نشان میدهد که رفتار پتانسیلی الکترون‌ها و نیز مکانیزم‌های انتقال بار در مناطق فصل‌مشترکی کاملاً متفاوت با حجم ماده است. لذا بررسی ساختار الکترونی فصل‌مشترک‌های مورد استفاده در حوزه نانوالکترونیک، یکی از ابزارهای مهم برای درک ماهیت انتقال الکترون در این ساختارها محسوب می‌شود. در مقاله حاضر، برای سهولت در طرح مباحث و جلوگیری از سردرگمی خوانندگان، فصل‌مشترک‌ها در دو مقیاس ملکولی و فراملکولی (بالک) مورد بررسی قرار می‌گیرند. به آن دسته از نواحی فصل‌مشترکی که تنها از اتصال دو یا چند ملکول خاص، تشکیل شده‌اند، اتصالات ملکولی (molecular junctions) و به گروهی از فصل‌مشترک‌ها که در اثر تماس جامدات بالک با یک‌دیگر به وجود می‌آیند، فصل‌مشترک (interface) گفته می­شود. با اینکه برخی از مکانیزم‌های انتقال بار در هر دو نوع از این فصل‌مشترک‌ها نسبتاً یکسان هستند، اما ماهیت این فرآیندها به طور کامل با یک‌دیگر متفاوت بوده و بسته به نوع فصل‌مشترک و ساختار نواری آن، منجر به خواص الکتریکی منحصر به فردی می‌شوند.

2- اتصالات ملکولی

طبق تعریف، اتصال ملکولی به مجموعه‌ای گفته می‌شود که شامل یک یا چند ملکول آلی یا غیرآلی است و این واحدهای ملکولی بین دو الکترود ماکروسکوپیکی کشیده‌ شده‌اند. در نانوالکترونیک ملکولی، این اتصالات بسیار حائز اهمیت هستند. برای نمونه، ملکولی که دارای سه بخش دهنده الکترون (donor)، گیرنده الکترون (acceptor) و پل ارتباطی بین آنها (bridge) باشد می‌تواند حامل‌های بار را توسط ترازهای الکترونی خود جابجا کند. از مهم‌ترین عواملی که بر روی منحنی جریان‌ولتاژ اتصالات ملکولی اثر می‌گذارند می‌توان به جنس ملکول بکار رفته، شکل هندسی و ترکیب شیمیایی الکترودها، دمای مجموعه، پیوند ملکول‌ها با الکترودهای فلزی، میدان الکتریکی اعمال شده به سیستم، و در نهایت، محیطی که اتصال در آن قرار دارد (محلول یا غیرمحلول) اشاره نمود. برای نمونه، فصل‌مشترك مولكول- الكترود در اتصالات ملکولی مي­تواند تحت شرایطی، جريان الكتريكي را محدود کرده و يا به طور كامل پاسخ الكتريكي اتصال را بهبود بخشد.

لازم به ذکر است که اتصالات ملکولی اصولاً با هدف اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی واحدهای ملکولی توسعه یافته‌اند، ولی امروزه به عنوان جزء اصلی برخی از تجهیزات نانوالکترونیکی مانند نانوترانزیستورها، دیودهای نانومتری و مدارهای مجتمع مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل 1 شمایی از اتصالات ملکولی آلی را نشان می‌دهد که با قرارگیری یک یا آرایه‌ای از ملکول‌های آلی بین دو الکترود فلزی ساخته شده‌اند.

شکل 1. شمایی از اتصالات ملکولی شامل: (الف) ملکول آلی منفرد و (ب) آرایه­ای منظم از واحدهای ملکولی آلی [1].
در عمل، هیچ روش قطعی برای تشخیص اینکه آیا فقط یک ملکول منفرد بین دو الکترود قرار گرفته و یا اتصال مورد نظر از چندین ملکول با چیدمان فضایی مشخص تشکیل شده است وجود ندارد. همچنین سطح تماس الکترود با ملکول‌ها در مقیاس اتمی، صاف و یکنواخت نیست و لذا اگر الکترود از جنس فلزات نرم و انعطاف‌پذیر مانند طلا ساخته شده باشد ممکن است در اثر اندازه‌گیری تغییرات جریان الکتریکی با ولتاژ، اعوجاجات فیزیکی شدیدی در سطوح الکترودها به وجود آید. بنابراین، عدم درک کامل از ماهیت سطح تماس الکترود/ملکول و آرایش ملکول‌ها در اتصالات، از مهم‌ترین منابع ایجاد عدم قطعیت در تحقیقات این حوزه به شمار می‌روند. مطالعات نشان داده‌اند که اتصال ملکول‌های آلی به سطح یک الکترود فلزی باعث تشکیل دوقطبی‌های الکتریکی در نواحی فصل‌مشترکی شده و ساختار الکترونی و به تبع آن، رفتار الکتریکی سیستم را به طور کامل تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ چرا که ماهیت شیمیایی فصل‌مشترک ملکول/الکترود می‌تواند انرژی ترازهای ملکولی و چگالی الکترونی اوربیتال‌های ملکولی را تغییر دهد و از این طریق، رسانایی واحدهای ملکولی به طور قابل ملاحظه‌ای دستخوش تغییر و تحول شوند.
با توجه به نوع اتصال ملکولی و ساختار ملکول آلی به کار رفته، انتقال الکترون در واحدهای مولکولی با مکانیزم‌های متفاوتی انجام می‌شود. از متداول‌ترین مکانیزم‌های انتقال بار در اتصالات ملکولی می‌توان به تونل‌زنی مستقیم (Direct tunneling)، تونل‌زنی فوولرنوردهیم (Fowler-Nordhein tunneling)، نشر یونی دمایی (Thermionic emission) و جهش الکترونی (Hopping conduction) اشاره کرد که با توجه به شرایط مختلف، امکان وقوع هرکدام از آن‌ها وجود دارد.
در حالت کلی، بسیاری از پارامترهای هندسی اتصالات ملکولی آلی به دلیل ابعاد بسیار کوچک و آرایش تصادفی واحدهای ملکولی، نامشخص بوده و عدم قطعیت زیادی در تعیین تعداد ملکول‌های آلی به کار رفته و نحوه چینش آن‌ها وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد استفاده از محاسبات شیمی کوانتوم و اندازه‌گیری ماکروسکوپی رسانایی الکتریکی اتصالات می‌تواند در تعیین قابلیت رسانایی اتصالات ملکولی بسیار کمک‌کننده باشد. با این حال می‌توان اتصالات ملکولی را براساس نوع ساختار واحد ملکولی به کار رفته و ترتیب قرارگیری ملکول‌های آلی و الکترودها به چندین دسته کلی زیر تقسیم‌بندی نمود. شمایی کلی از انواع این اتصالات ملکولی، نمودار انرژي ترازهای الکترونی و نمونه‌ای از نوع مولکول مورد استفاده در هر اتصال در شکل 2 آورده شده است.

  • اتصالات ملکولی که شامل دو الکترود فلزی هستند و در آنها، یکی از الكترودها به عنوان دهندۀ الكترون (Donor) و ديگری به عنوان پذيرندۀ الكترون (Acceptor) عمل مي‌كند (شکل 2-الف). مولکول‌های آلی به کار رفته در این اتصالات غالبا مولکول‌های آلکان با زنجيره‌ي خطي هستند. براساس روابط نظری انتقال الکترون مانند رابطه هاردن‌مکونل (Harden McConnel) در ولتاژهاي اعمالي بسيار كوچك و براي طول زنجیره مشخصي از مولکول آلكان، جريان عبوري از اتصال به صورت نمايي با افزايش طول زنجيره كاهش مي يابد و مولکول آلكان به صورت مؤثري در نقش یک مانع انرژیتیکی عمل مي‌كند.
  • اتصالات ملکولی آلی که شامل گروه عاملی دهنده الکترون-پل ارتباطی-گروه عاملی گیرنده الکترون (DBA) هستند (شکل 2-ب). در این نوع از اتصالات مولكولي، امکان مشاهده مكانيزم‌هاي مختلف انتقال بار وجود دارد و تنوع مكانيزم‌هاي رسانايي، قابلیت تغيير خواص الكتريكي اتصالات ملکولی را از طريق تنظیم این خواص حين فرآیند­های سنتز فراهم مي‌كند. برای نمونه، می‌توان با تغییر شرایط سنتز و طراحی اتصالات ملکولی، سطح ترازهای انرژی واحدهای ملکولی و جریان بار الکتریکی جابجا شونده بين مكان‌هاي گيرنده و دهنده الكترون را کنترل نمود. از ساختار DBA مي‌توان به عنوان مدلی مناسب در بررسی مواردی مانند نحوه عملکرد مكانيزم‌هاي انتقال الکترون در سیستم‌های محلولی و مطالعة رسانايي الكتريكي اتصالات مولكولي نیمه هادی استفاده نمود.
  • اتصالات ملکولی با پایه نقاط کوانتومی ملکولی (Molecular quantum dots) (شکل 2-ج). این نوع از اتصالات جزء ساده‌ترین اتصالات ملکولی به شمار می‌روند چرا که ترازهای ملکولی آن نسبت به سایر انواع اتصالات (از جمله اتصالات DBA) دارای توزیع انرژی کمتری بوده و به همین دلیل برای مدل‌سازی اتصالات ملکولی بسیار مناسب هستند. برای نمونه، می‌توان از اتصالات با پایه نقاط کوانتومی در بررسی اندرکنش‌های الکترود-ملکول و مطالعه اثرات کوانتومی در انتقال بار الکتریکی از طریق اتصالات ملکولی بهره برد. ملکول‌هایی که برای ساخت این نوع اتصالات مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای گروه‌های عاملی (Functional groups) خاصی هستند. این گروه‌های عاملی، اتصال ملکول به الکترود را تسهیل کرده و ارتباط بین دو الکترود را ممکن می‌سازند. یادآوری می‌شود که در شیمی آلی، گروه‌های عاملی به گروه‌های خاصی از اتم‌ها یا پیوندها گفته می‌شوند که در یک واحد ملکولی، مسئول انجام واکنش‌های شیمیایی خاصی با ملکول‌های دیگر هستند.
  •  اتصالات ملکولی که در آنها، پل بين دو الكترود شامل مولكول بزرگي است که از چند گروه عاملي مختلف تشکیل شده است (شکل 2-د). امروزه این اتصالات ملکولی همانند اتصالات ملکولی DBA بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین مولکول‌های مورد استفاده در ساخت این گروه از اتصالات می‌توان به مولکول‌های پروتئینی، اولیگومرها، مولکول روتاکسان و DNA اشاره نمود.

 

شکل 2. نمونه‌هایی از اتصالات ملکولی برای برقراری انتقال بار الکتریکی شامل مسیرها و گام‌های جهش الکترونی (ردیف بالا)، نحوه قرارگیری ترازهای ملکولی و الکترودها (ردیف وسط) و مولکول مورد استفاده در اتصال ملکولی موردنظر (ردیف پایین). خطوط تیره نشانگر ترازهای انرژی بخش‌های مختلف واحدهای ملکولی است که الکترون‌ها می‌توانند توسط آن‌ها در طول اتصال حرکت کنند و به نحوی، مسیر حرکت حامل‌های بار را مشخص می‌کنند. خطوط قرمز رنگ نیز، همان ترازهای انرژی را برای حالتی نشان می‌دهد که یک میدان الکتریکی خارجی به اتصال اعمال شده باشد: الف) اتصال ملکولی شامل مولکول آلی و دو الکترود؛ ب) اتصال ملکولی دهنده- پل ارتباطی- پذیرنده (DBA) ؛ ج) اتصال ملکولی با پایه نقاط کوانتومی یا تک‌مولکول‌ها؛ د) اتصال ملکولی شامل مولکول‌های بزرگ مانند پروتئین‌ها، اولیگومرها و DNA [2].
می‌توان اتصالات ملکولی را بر اساس تعداد ملکول‌های بکار رفته در ساختار آن‌ها نیز دسته‌بندی نمود. بر این مبنا، اتصالات ملکولی به دو دسته کلی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • اتصالات چند ملکولی (Ensemble junctions)

در این نوع اتصالات، از واحدهای ملکولی با آرایش فضایی مشخص استفاده می‌شود. بارزترین نمونه این اتصالات، هنگام روبش نوک پروب میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بر روی تک‌لایه‌ای از ملکول‌های خودآرا (Self-assembled monolayers  یا SAMs) تشکیل می‌شود. روش دیگر برای ایجاد اتصالات چند ملکولی، استفاده از قطره مذاب به عنوان الکترود است.

  • اتصالات تک ­ملکولی (Single-molecule junctions)

ساختار این نوع از اتصالات شامل یک ملکول منفرد می‌باشد که بین دو الکترود فلزی قرار گرفته است. متداول‌ترین روش ساخت اتصالات تک‌ملکولی، استفاده از روش اتصال شکسته (break junction) است. از متداول‌ترین اتصالات تک‌ملکولی می‌توان به اتصالات شکسته مکانیکی و اتصالات شکسته الکتروشیمیایی (Electrochemical break junctions) اشاره نمود.
در ادامه به معرفی انواع اتصالات ملکولی براساس نوع فرآیند ساخت و تعداد واحدهای ملکولی بکار رفته در آنها (تک‌ملکولی یا چندملکولی) پرداخته می‌شود.

3- انواع اتصالات ملکولی

غالباً اتصالات ملکولی براساس تعداد ملکول‌های بکار رفته و آرایش فضایی آنها تقسیم‌بندی می‌شوند. مطابق با این دسته‌بندی، اتصالات ملکولی می‌توانند تنها به یکی از گروه‌های اصلی زیر تعلق داشته باشند.

1-3- اتصالات چند ملکولی بر پایه قطره مذاب به عنوان الکترود

این نوع اتصالات با استفاده از قطره‌های مذاب و اغلب به منظور بررسی خاصیت خودآرایی ملکول‌ها و یا اندازه‌گیری خواص رسانایی الکتریکی اتصالات ملکولی ساخته می‌شوند.  شکل 3 نحوه تشکیل یک اتصال چندملکولی را نشان می‌دهد. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، قطره مذاب این امکان را پیدا می‌کند که تا آستانه جدا شدن از ستون اصلی مذاب پیشروی کند. در این حالت، قطر محل اتصال قطره به ستون مذاب به قدری کوچک خواهد بود که تنها چندین ملکول مذاب امکان قرار گرفتن در این ناحیه به صورت خودآرا را به دست می‌آورند.

شکل 3. فرآیند تشکیل اتصالات چند ملکولی به کمک تکنیک قطره مذاب: (الف) سیستم ایجاد قطرات کنترل شده، (ب) شمایی از ملکول‌های آرایش‌ یافته در گردنه قطره مذاب، (ج) فرآیند عملی تشکیل و کنترل ابعاد منطقه اتصال ملکولی و (د) تصویر SEM ناحیه اتصال ملکولی به قطر کسری از میکرومتر [3و4].

2-3- اتصالات شکسته مکانیکی (Mechanical break junctions)

روش ساخت اتصال شکسته کنترل‌شونده با بار مکانیکی، نشاندن فیلم نازک شیارداری از فلز طلا بر روی زیرلایه پلیمری انعطاف‌پذیر و نرم است. شیار موجود بر روی فیلم طلا در اثر اعمال بار پیزوالکتریکی، به شکاف بسیار کوچکی (در محدوده چند آنگسترم) تبدیل می‌شود. این موضوع در شکل 4 نشان داده شده است. زمانی که سیستم یاد شده در داخل محلول حاوی عوامل تیول (Thiol groups) قرار گیرد، ملکول‌های متعددی می‌توانند به طور همزمان از شکاف به وجود آمده عبور کنند. لذا می‌توان با کنترل بار پیزوالکتریکی، ابعاد شکاف را طوری تنظیم نمود که تنها یک ملکول منفرد بتواند در فضای بین شکاف قرار گیرد. بدین ترتیب، اتصال MCBJ به وجود می‌آید.

شکل 4. (الف) و (ب) روش ایجاد اتصال شکسته کنترل‌شونده با بار مکانیکی و (ج) مدار الکتریکی مورد استفاده برای اعمال نیروی پیزوالکتریک به اتصال [5و6].
مهم‌ترین مزیت این روش، امکان مطالعه خواص الکترومکانیکی اتصالات ملکولی و بررسی اثر ابعاد اتصال بر خواص رسانایی الکتریکی است. به عبارت دیگر، با تغییر شدت نیروی پیزوالکتریکی می‌توان ابعاد اتصال را تغییر داده و خواص مورد نظر را به ابعاد هندسی اتصالات نسبت داد. یکی دیگر از مزیت‌های اتصالات شکسته مکانیکی، امکان استفاده از محیط‌های مختلف محلولی و گازی جهت قرار دادن واحدهای ملکولی در شکاف به وجود آمده است. برای نمونه، می‌توان قطره‌ای از محلول موردنظر را بر روی شکاف اتصال چکانده و با خشک کردن آن، واحد ملکولی دلخواه را در هسته اتصال جایگذاری نمود. همچنین می‌توان از فرآیند جذب گاز توسط الکترودهای فلزی نیز برای این منظور استفاده کرد.

3-3- اتصالات شکسته الکتروشیمیایی (Electrochemical break junctions)

اتصال شکسته الکتروشیمیایی نیز مشابه با اتصال کنترل‌شونده با بار مکانیکی است با این تفاوت که این اتصال برخلاف اتصال مکانیکی که غالبا در محیط خلاء مورد استفاده قرار می‌گیرد، در داخل محلول‌های شیمیایی به کار می‌رود و این ملکول‌های محلول هستند که شانس قرار گرفتن در منطقه شکاف را به دست می‌آورند.

4-3- اتصالات تک‌ملکولی بر پایه میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)

به این نوع از اتصالات، اتصالات درجا یا STM گفته می‌شود. این نوع اتصال با قرار دادن نوک پروب میکروسکوپ روبشی تونلی در مجاورت تک‌لایه‌ای از ملکول‌های خودآرا به وجود می‌آید (شکل 5). مطابق با شکل 5،  با بررسی تغییرات شدت جریان عبوری از اتصال با فاصله راس پروب از تک‌لایه‌ی خودآرا می‌توان تشکیل صحیح این اتصال را تشخیص داد. روش کار بدین صورت است که رسانایی الکتریکی برای حالتی که تنها یک ملکول بین راس پروب و زیرلایه به دام افتاده باشد برابر  G0=2e2/h است. حال اگر بتوان نمودار تغییرات فاصله راس پروب از زیرلایه را برحسب شدت جریان ایجاد شده رسم نمود، پله‌ها و جهش‌های ناگهانی زیادی در آن مشاهده خواهد شد. اگر راس پروب فاصله زیادی از زیرلایه داشته باشد، شدت جریان عبوری افت خواهد کرد و در شرایطی که چندین ملکول در این فاصله قرار گرفته باشند رسانایی مقدار قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت. همچنین با نزدیک شدن بیش از حد راس به زیرلایه و حذف کلیه واحدهای ملکولی، اتصال کوتاه در مدار به وجود آمده و شدت جریان بسیار بزرگی ثبت خواهد شد.

شکل 5. مراحل مختلف تشکیل یک اتصال درجا به کمک نوک پروب میکروسکوپ STM .[6]
مهم‌ترین مزیت این روش در ساخت اتصالات ملکولی، قابلیت ایجاد مکرر هزاران اتصال ملکولی در طول یک مدت زمان کوتاه است که در آن، واحدهای ملکولی به دو الکترود فلزی متصل بوده و شرایط برای مطالعه خواص رسانایی اتصالات ملکولی با جامعه آماری بسیار بالا فراهم است.
لازم به ذکر است که اتصالات ملکولی در حوزه‌های مختلف الکترونیکی به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده مدارها و ادوات ملکولی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتصالات ملکولی دارای ویژگی‌های هندسی و الکترواستاتیکی منحصر به فردی هستند که مختص موادی با ابعاد نانومتری است و همین خواص، آنها را از اتصالات الکتریکی مرسوم متمایز می‌کند. در اتصالات ملکولی، کنترل حرکت حامل‌های بار موضوع بسیار مهمی به شمار می‌رود و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. با مهندسی اتصالات الکتریکی می‌توان کنترل دقیقی بر حرکت حامل­های بار داشت و تغییرات منحصر به فردی در خواص الکتریکی، نوری، حرارتی و مکانیکی مواد مرسوم ایجاد نمود. شکل 6 برخی از مهم‌ترین ادوات ملکولی را که در ساخت آنها از اتصالات ملکولی استفاده شده است نشان می‌دهد. این ادوات بر اساس حرکت بارهای الکتریکی در اتصالات ملکولی طراحی شده­اند. شکل 6-الف ادوات فوتوولتاییک شامل اتصالات ملکولی متشکل از آرایه‌ای از نانوسیم‌های نیمه‌رسانا (قرمز رنگ) در تماس با الکترود شفاف و رسانا را نشان می‌دهد. شکل 6-ب نیز نوعی ترانزیستور اثر میدان را نشان می­دهد که در آن از اتصالات ملکولی شامل نانولوله کربنی استفاده شده است. در ترانزیستورهای اثر میدان، جریان الکتریکی ایجاد شده بین الکترود منبع (الکترود بالا) و تخلیه (الکترود پایین) توسط الکترود گیت کنترل می‌شود. شکل 6-ج نوعی حسگر زیستی-شیمیایی را نشان می‌دهد که دارای اتصالات ملکولی شامل نانوسیم عامل‌دار شده با آنتی‌بادی‌ها است. آنتی‌بادی‌ها می‌توانند به مولکول­های پروتئین مشخصی متصل شوند و بدین ترتیب، رسانایی بین دو الکترود فلزی را تحت تاثیر قرار دهند. شکل 6-د نوعی باتری یونی-لیتیومی (Li-ion battery) را نشان می‌دهد که در ساخت آنها از اتصالات ملکولی شامل آرایه­ای از نانوسیم‌های آندی (قهوه‌ای رنگ) پوشش داده شده با الکترولیت جامد طلا استفاده شده است. این آرایه‌های نانوسیمی توسط زمینه کاتدی (صورتی رنگ) احاطه شده‌اند. شکل 6- ه شمایی از ادوات الکترونیکی ملکولی را نشان می‌دهد که بر اساس پدیده ترموالکتریک طراحی شده‌اند. در این نوع ادوات می‌توان با ایجاد گرادیان‌های حرارتی در طول آرایه‌ای از نانوسیم‌ها، نیروی محرکه الکتریکی قابل ملاحظه‌ای در نانوسیم‌ها به وجود آورد تا همین نیروی محرکه، امکان سیلان حامل‌های بار الکتریکی در امتداد نانوسیم‌ها را فراهم کند و بدین ترتیب، جریان الکتریکی معینی در سیستم به وجود آید. در مقابل، با القای بار الکتریکی در اتصال ملکولی می‌توان گرادیان دمایی ایجاد نمود. شکل 6-و شمایی از سیستم الکترومکانیکی با پایه گرافن را نشان می‌دهد. در این سیستم، لایه گرافن با اعمال ولتاژ نوسانی توسط الکترود گیت شروع به ارتعاش می‌کند. میزان ارتعاش و جابجایی غشای گرافنی می‌تواند با اندازه‌گیری جریان ایجاد شده در آن تعیین شود. شکل 6-ز ادوات الکترونی نشرکننده نوری با پایه نانولوله کربنی را نشان می‌دهد. در این اتصال، دو الکترود توسط نانولوله کربنی از یکدیگر جدا شده‌اند. پدیده نشر نور به دلیل برخورد و بازترکیب الکترون‌ها و حفرات خروجی از دو الکترود متفاوت به وقوع می‌پیوندد. همچنین می‌توان از یک الکترود گیت برای تنظیم شدت نور منتشر شده استفاده نمود. شکل 6-ح ادوات اسپینترونیکی با پایه گرافن را نشان می‌دهد. این اتصال از دو الکترود فرومغناطیسی تشکیل شده است که توسط لایه گرافن به هم متصل شده‌اند. در این اتصال، الکترود فلزی فرومغناطیسی، بارهایی با اسپین قطبیده را در شبکه گرافن تزریق می‌کند و در ادامه، با حرکت بارهای الکتریکی به سمت الکترود فرومغناطیسی دوم، الکترون‌ها با اسپین رندوم از اتصال خارج می‌شوند.
شکل 6. (الف) ادوات فوتوولتاییک مانند سلول خورشیدی، (ب) ترانزیستور اثر میدان با پایه نانولوله‌کربنی، (ج) حسگر زیستی-شیمیایی، (د) باتری یونی-لیتیومی، (ه) ادوات ترموالکتریک، (و) سیستم الکترومکانیکی با پایه گرافن، (ز) ادوات الکترونی نشرکننده نوری با پایه نانولوله‌کربنی و (ح) ادوات اسپینترونیکی با پایه گرافن [7].

نتیجه‌گیری

اتصالات ملکولی در ساخت ادوات الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ زیرا رفتار الکترون در این مناطق کاملا با ماده بالک متفاوت است. نشان داده است که می‌توان با کنترل عوامل مختلف ساخت، اتصالاتی با خواص الکترونیکی مورد نظر تولید کرد. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به جنس و نوع ملکول مورد استفاده، محیط کاری اتصال، دما، ساختار الکترونی ملکول‌های بکار رفته، و کانفورماسیون فضایی آنها اشاره کرد. همچنین روش‌های مرسوم برای ساخت اتصالات ملکولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که هر کدام از انواع این اتصالات، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و از آنها می‌توان در طراحی تجهیزات نانوالکترونیکی استفاده نمود.


منابـــع و مراجــــع


۱ – Chen, Fang, Joshua Hihath, Zhifeng Huang, Xiulan Li,N. J. Tao. “Measurement of single-molecule conductance.” Annu. Rev. Phys. Chem. 58 (2007): 535-564.
۲ – Heath, James R.,Mark A. Ratner. “Molecular electronics.” (2003).
۳ – Metzger, Robert M., ed. UnimolecularSupramolecular Electronics I: ChemistryPhysics Meet at Metal-Molecule Interfaces. Vol. 1. Springer, 2012.
۴ – Metzger, Robert M., ed. UnimolecularSupramolecular Electronics I: ChemistryPhysics Meet at Metal-Molecule Interfaces. Vol. 1. Springer, 2012..
۵ – Manabu Kiguchia, Kei Murakoshi, Highly conductive single molecular junctions by direct binding of π-conjugated molecule to metal electrodes, Thin Solid Films 518 (2009) 466–469.
۶ – Branchi, Barbara. UnimolecularSupramolecular Electronics II: ChemistryPhysics Meet at Metal-Molecule Interfaces. Edited by R. Robert M. Metzger. Vol. 2. Springer, 2012.
۷ – Léonard, François,A. Alec Talin. “Electrical contacts to one-and two-dimensional nanomaterials.” Nature nanotechnology 6, no. 12 (2011): 773-783.
۸ – Gunuk Wang, Seok-In Na, Tae-Wook Kim, Yonghun Kim, Sungjun Park, Takhee Lee, Effect of PEDOT:PSS–molecule interface on the charge transport characteristics of the large-area molecular electronic junctions, Organic Electronics 13 (2012) 771–777.
۹ – Reed, Mark A., C. Zhou, C. J. Muller, T. P. Burgin,J. M. Tour. “Conductance of a molecular junction.” Science 278, no. 5336 (1997): 252-254.
۱۰ – Solomon, Gemma C., Carmen Herrmann, Thorsten Hansen, Vladimiro Mujica,Mark A. Ratner. “Exploring local currents in molecular junctions.” Nature chemistry 2, no. 3 (2010): 223-228.
۱۱ – عبدالرضا سیم¬چی، حمیدرضا سیم¬چی، ابوالفضل آذرنیا، امیرقاسمی، آزاده رنجبر، پرهام سهندی‌زنگ‌آباد، فریبرز زاهدی، آریا اصلانی، “نانوبیوالکترونیک: مبانی و کاربردها”؛ چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف (1394).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا